Pravo intelektualnog vlasništva

 
 
 


Pravo intelektualnog vlasništva

  • zastupanje u sudskim postupcima i u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo
  • sastav ugovora o autorskom djelu, sastav autorskopravnih i nakladničkih ugovora

Naše odvjetničko društvo zastupa stranke u parničnim postupcima čiji je predmet zaštita moralnih i materijalnih prava autora, kao i u postupcima registracije pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Također, sastavljamo ugovore o autorskom djelu te klijente savjetujemo o poreznim aspektima dopustivosti sastavljanja ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: